Publicatie aanwijzing toezichthouder/opsporingsambtenaar

Publicatie aanwijzing toezichthouder/opsporingsambtenaar

Dit item is verlopen op 25-11-2020.

De burgemeester van de gemeente Simpelveld en het college van burgemeester 
en wethouders van de Gemeente Simpelveld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid
betreft, heeft/hebben op 10 november 2020 besloten:

• als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening, de Afvalstoffenverordening gemeente Simpelveld 2017, de Wet basisregistratie personen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan te wijzen:

  •  als onbezoldigd ambtenaar aan te wijzen, op basis van de cao gemeenten en Ambtenarenwet:
  •  de stagiair/medewerker van het cluster vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Simpelveld belast met toezichthoudende en/of opsporingstaken.