Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2016", Simpelveld

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2016", Simpelveld

Dit item is verlopen op 16-03-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat vanaf woensdag 3 februari 2016 tot en met 15 maart 2016 het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ zes weken lang voor iedereen ter inzage ligt (volgens artikel 3.8 Wro). 

Wat regelt het bestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ geeft de regels voor alle percelen binnen het buitengebied van gemeente Simpelveld. Het beschermen van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden, in combinatie met het opnieuw vastleggen van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van bestaande (agrarische) bedrijven en woningen staat voorop. Hierbij worden de geldende regelingen geactualiseerd naar de nu geldende maatstaven. Daarnaast wordt gestreefd om de regelingen voldoende flexibiliteit mee te geven, zodat ook op toekomstige ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 is voor de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. Dit is het gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt aan agrarische bedrijven. De planMER-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven.

Wat is de procedure van het bestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ ligt ter inzage van 3 februari 2016 tot en met 15 maart 2016.  U kunt het ontwerpbestemmingsplan tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan digitaal bekijken via een link op de webpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt dan in het zoekvenster zoeken op uw adres.

PlanMER

Ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ is tevens een planMER opgesteld, die gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ ter inzage wordt gelegd. Een ieder heeft de mogelijkheid om tijdens de periode van terinzagelegging een zienswijze in te dienen op het planMER.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan en/of planMER?

Mocht u het niet eens zijn met een onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan en/of planMER, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan:

Gemeenteraad

t.a.v.: afdeling leefomgeving, zienswijzen

o.v.v. zaak 58300

Postbus 21000

6369 ZG Simpelveld

U moet de brief voor het einde van de inzagetermijn inbrengen, dan wel per post bezorgen.

Heeft u nog vragen?

Is u iets niet duidelijk, heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan niet, dan kunt u terecht op een van onze inloopspreekuren die wij specifiek houden voor dit ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze spreekuren is een medewerker aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De inloopspreekuren vinden plaats van 10-11 uur op de volgende data:

  • dinsdag 16-02
  • dinsdag 23-02
  • dinsdag 01-03
  • dinsdag 08-03
  • dinsdag 15-03

Daarnaast houden wij een inloopavond op dinsdag 23 februari 2016 van 18.30-20.30 uur in het gemeentehuis van Simpelveld. De inloopspreekuren vinden plaats in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld. U kunt zich bij de receptie melden.