Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Bocholtzerweg actualisatie 2014

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Bocholtzerweg actualisatie 2014

Dit item is verlopen op 27-11-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat met ingang van donderdag 16 oktober het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Bocholtzerweg actualisatie 2014’ gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Het bestemmingsplan voorziet in het consolideren van de bestaande mogelijkheden met uitzondering van de afwijkingsmogelijkheid waarmee nieuwe bedrijven/bedrijfsactiviteiten uit categorie 4 kunnen worden toegestaan. Deze afwijkingsmogelijkheid is in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan niet meer opgenomen. Het gemeentelijke beleid is namelijk gericht op een bedrijventerrein voor lokale bedrijven in de categorieën 2 en 3. Overeenkomstig dit gemeentelijk beleid, zoals dat wel al in de toelichting van het bestemmingsplan was verwoord, worden op het bedrijventerrein Bocholtzerweg dan ook niet langer mogelijkheden geboden tot de vestiging van nieuwe categorie 4 bedrijven of -bedrijfsactiviteiten.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2010 verplicht bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen. U kunt het digitale bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Bocholtzerweg actualisatie 2014’ raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de gemeentelijke website www.simpelveld.nl kunt u een link vinden naar dit bestemmingsplan. 

Tijdens de bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad, Postbus 21000, 6369 ZG in Simpelveld en moet u voor het einde van de termijn inbrengen, dan wel per post bezorgen. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen binnen de genoemde periode. U moet dan wel even een afspraak  maken (tel: 045 544 83 77).

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Leefomgeving, telefoonnummer 045 544 83 77.