Ontwerpbesluit omgevingsvergunning St. Remigiusstraat 2 - week 33

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning St. Remigiusstraat 2 - week 33

Dit item is verlopen op 26-09-2017.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning op de locatie St. Remigiusstraat 2 te Simpelveld.

Inzageprocedure

Het ontwerpbesluit en alle overige bijbehorende documenten liggen met ingang van 15 augustus 2017 overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken, derhalve tot en met 25 september 2017, ter inzage. De stukken kunnen tijdens de openingstijden worden ingezien bij het Klantcontactcentrum van de gemeente aan de Markt 1, 6369 AH te Simpelveld en zijn tevens elektronisch te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het volgende identificatienummer: 64906.

Zienswijze

Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.