Ontwerpbesluit omgevingsvergunning herinrichting openbaar speelveld Hennebergstraat / Scheelenstraat te Simpelveld - week 42

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning herinrichting openbaar speelveld Hennebergstraat / Scheelenstraat te Simpelveld - week 42

Dit item is verlopen op 29-11-2018.

Toelichting

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor het herinrichten van het openbaar speelveld aan de Hennebergstraat / Scheelenstraat te Simpelveld.

Inzageprocedure

Het ontwerpbesluit en alle overige bijbehorende documenten liggen met ingang van 17 oktober 2018 overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken, derhalve tot en met 28 november 2018, ter inzage. De stukken kunnen tijdens de openingstijden worden ingezien bij het Klantcontactcentrum van de gemeente aan de Markt 1, 6369 AH te Simpelveld en zijn tevens elektronisch te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft het volgende identificatienummer: 101948.

Zienswijze

Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.