Ontwerp-bestemmingsplan Molsberg 79-96 te Simpelveld

Ontwerp-bestemmingsplan Molsberg 79-96 te Simpelveld

Dit item is verlopen op 14-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 maart 2018 gedurende zes weken, derhalve tot en met 17 april 2018, het ontwerp van het bestemmingsplan “Molsberg 79-96 te Simpelveld” voor een ieder ter inzage ligt. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locaties Molsberg 79 en 96 te Simpelveld. Op de locatie Molsberg 79 wordt een bestaande stal van circa 400 m2 blijvend diervrij gemaakt en geschikt gemaakt voor het inpandig stallen en opslaan van agrarische machines en werktuigen, agrarische producten (stro/hooi, materialen) en de inpandige stalling van caravans en campers. Tevens is ter plekke van de sleufsilo buitenstalling van caravans mogelijk. Op de locatie Molsberg 96 wordt verblijfsrecreatie in de vorm van vakantieappartementen, het omzetten van de bestaande (tweede) bedrijfswoning naar een burgerwoning en een voedselbos/plukweide mogelijk gemaakt. Er is uitsluitend kleinschalige horeca toegestaan ten behoeve van de gasten van de vakantieappartementen. Denk bijvoorbeeld aan het serveren van een lunch. Het eerdere plan voor een ijsboerderij is ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan dus vervallen.

 Ter inzage en zienswijzen 
 Gedurende de genoemde termijn van zes weken ligt het ontwerpbestemmingsplan en alle overige bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld en is tevens elektronisch te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht een schriftelijke of mondelinge zienswijze met betrekking 
tot het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan 
de gemeenteraad van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer H. Aussems, bereikbaar per e-mail via h.aussems@simpelveld.nl of telefonisch via 045-544 83 83.