Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 16

Niet in behandeling genomen aanvragen voor een omgevingsvergunning - week 16

Dit item is verlopen op 22-04-2020.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, niet in behandeling hebben genomen, wegens intrekken van de aanvraag:

Voor                      : Kappen Platanus acerifolia

Locatie                   : St. Remigiusstraat ongenummerd (bij huisnr. 15) Simpelveld

Verzenddatum       : 7 april 2020

Dossiernummer     : 127980

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.