Kennisgeving Wet algemene bepalingen (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 4

Kennisgeving Wet algemene bepalingen (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 4

Dit item is verlopen op 07-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Besluit omgevingsvergunning

Voor:

het milieuneutraal veranderen van de inrichting van ZLSM-Bedrijf BV en het intrekken en wijzigen van voorschriften

Locatie: ZLSM-Bedrijf BV, Stationstraat 20, 6369 VJ Simpelveld
Datum besluit: 14 januari 2019
Dossiernummer: 103289

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 24 januari 2019 t/m woensdag 6 maart 2019 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis van Simpelveld, elke werkdag tijdens de openingstijden.

Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van 24 januari 2019 t/m 6 maart 2019 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950,  6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.