Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 45

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 45

Dit item is verlopen op 21-12-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld  maken bekend dat de volgende besluiten zijn genomen: 

Voor:     het realiseren van een museum en archief in het bestaande Loretoklooster te Simpelveld
Locatie: Kloosterstraat 68, 6369 AE te Simpelveld
Datum besluit: 1 november 2017
Zaaknummer: 82851
Voor:    het realiseren van herstelzorg in het bestaande Loretoklooster te Simpelveld
Locatie:   Kloosterstraat 68, 6369 AE te Simpelveld
Datum besluit: 1 november 2017
Zaaknummer: 82995

Inzage
De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 november 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Simpelveld, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die zienswijzen over een van de of beide ontwerpbesluiten hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van de besluiten ten opzichte van de ontwerpen zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbesluiten, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend.

Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
  • de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg

Sector Bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg,

www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen een van de of beide besluiten bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het/treden de besluit(en) niet in werking voordat op dat/deze verzoek(en) is beslist.