Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 44

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 44

Dit item is verlopen op 10-12-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Besluit omgevingsvergunning

Voor veranderen tankstation
Locatie Salland Oil B.V., Nijswillerweg 3, 6351 JS  Bocholtz
Datum besluit 28 oktober 2016
Zaaknummer 61421 (gemeente) en 2016-0416 (RUDZL)

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 november t/m 13 december 2016 bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis van Simpelveld, elke werkdag tijdens de openingstijden.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van 2 november t/m 13 december 2016 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.