Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 34

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 34

Dit item is verlopen op 06-10-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Voor veranderen tankstation
Locatie Salland Oil B.V., Nijswillerweg 3, 6351 JS  Bocholtz
Datum ontwerpbesluit 18 augustus 2016
Zaaknummer 61421 (gemeente) en 2016-0416 (RUDZL)

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 25 augustus t/m 5 oktober 2016 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis van Simpelveld, elke werkdag tijdens de openingstijden.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit vanaf 25 augustus 2016 – de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd – gedurende 6 weken tot en met 5 oktober 2016 schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om voor 26 september 2016 contact op te nemen met telefoon 045 - 544 83 83.