Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 33

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), uitgebreide voorbereidingsprocedure - week 33

Dit item is verlopen op 24-09-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld  maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Voor: milieuvergunning ZLSM + melding Activiteitenbesluit
Locatie: Z.L.S.M.-Bedrijf B.V, Stationstraat 18-22, 6369 VJ  Simpelveld
Datum besluit: 29 juli 2015
Zaaknummer: 40744

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage van 13 augustus 2015  t/m 24 september 2015 in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld tijdens openingsuren.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 13 augustus 2015 t/m 24 september 2015 schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 AH Simpelveld onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om voor 17 september 2015 contact op te nemen met de heer R.J.M. Baggen, telefoon 14045

Informatie
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Gemeente Simpelveld, telefoon 14 045.