Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) reguliere voorbereidingsprocedure

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 12-06-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Voor: het veranderen van een installatie voor het houden van 140 vleesrunderen
Locatie: Koolhoverweg 28A, 6351 JD Bocholtz
Datum besluit: 16 april 2015
Zaaknummer: 44465
Het besluit is op 22 april 2015 verzonden aan de aanvrager.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 april 2015 t/m 3 juni 2015 bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis van Simpelveld, elke werkdag tijdens de openingstijden.

Rechtsbescherming
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit, waartegen bezwaar wordt gemaakt;
d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden aan de aanvrager. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.