Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) reguliere voorbereidingsprocedure - week 5

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) reguliere voorbereidingsprocedure - week 5

Dit item is verlopen op 08-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Omgevingsvergunning
 

Voor een  proefopstelling voor de scheiding van afvalwater met de technologie Bluetec Forward Osmose
Locatie Waterschapsbedrijf Limburg (RWZI), Raffelsbergerweg 6, 6369 XV  Simpelveld
Datum besluit 24 januari 2017
Zaaknummer 72756

Het besluit is op 24 januari 2017 verzonden aan de aanvrager.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis in Simpelveld, elke werkdag tijdens de openingstijden.

Rechtsbescherming
Als het besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar (motivering).

Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.