Kennisgeving wet algemene bepalingen omgevingrecht (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure

Kennisgeving wet algemene bepalingen omgevingrecht (WABO) uitgebreide voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 07-05-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maakt bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen: 

• Voor : restaureren monumentale hoeve 
  Locatie : Molsberg 96, 6369 GP Simpelveld
  Datum besluit : 30 april 2019
  Dossiernummer : 96889

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 mei 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Simpelveld. Belanghebbenden kunnen over het ontwerpbesluit tijdens de periode van terinzagelegging, schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. 

Schriftelijke zienswijzen sturen naar: 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 AH Simpelveld onder vermelding van het dossiernummer. 

Mondelinge zienswijzen:
Vóór 12 juni 2019 contact opnemen met de heer R.J.M. Baggen dan wel diens plaatsvervanger, telefoon 045-5448383.