Kennisgeving verlenging start planMER-procedure en voorontwerpbestemmingsplan "buitengebied 2015" Week -29

Kennisgeving verlenging start planMER-procedure en voorontwerpbestemmingsplan "buitengebied 2015" Week -29

Dit item is verlopen op 27-08-2015.

Verlening inzage
Sinds 1 juli 2015 ligt het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2015 met de bijbehorende de notitie reikwijdte en detailniveau ter inzage. Het analoge exemplaar was echter pas beschikbaar op woensdag 8 juli. Daarom hebben wij besloten om de inzagetermijn met 6 weken te verlengen. 

Achtergrond
De gemeente Simpelveld bereidt een actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied voor. Het beschermen van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden, in combinatie met het opnieuw vastleggen van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van bestaande (agrarische) bedrijven en woningen staat voorop. Hierbij worden de geldende regelingen geactualiseerd naar de nu geldende maatstaven. Daarnaast wordt gestreefd om de regelingen voldoende flexibiliteit mee te geven, zodat ook op toekomstige ontwikkelingen kan worden ingespeeld. 

Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 moet voor de besluitvorming over het bestemmingsplan een milieueffectrapport (planMER) worden opgesteld. Dit is het gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt aan agrarische bedrijven. De planMER-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het planMER zal een passende beoordeling bevatten vanwege de mogelijke effecten die het bestemmingsplan heeft op Natura 2000 gebieden.

Voorafgaand aan het planMER is een Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld, die beschrijft hoe het planMER wordt opgesteld en welk onderzoek wordt uitgevoerd. 

Inzagetermijn
Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’ en de bijbehorende ‘notitie reikwijdte en detailniveau’ ligt ter inzage van woensdag 1 juli 2015 tot en met dinsdag 25 augustus 2015 tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld en is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de gemeentelijke website (www.simpelveld.nl) kunt u een link vinden naar dit bestemmingsplan. 

Reactie
Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar reactie inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld en dienen voor het einde van de termijn te worden ingebracht, dan wel ter post te zijn bezorgd. 

Op een later moment wordt het planMER gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Een ieder kan dan inspreken op zowel het bestemmingsplan als het planMER. Het tijdstip van ter inzage legging wordt onder meer via een publicatie in lokale bladen bekend gemaakt. 

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Leefomgeving, telefoonnummer (045) 5448383.