Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -47

Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -47

Dit item is verlopen op 25-11-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het veranderen van een raam en de trappenpartij
Locatie : Overhuizerstraat 33, 6351 BE Bocholtz
Dossiernummer : 137556

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 januari 2021.

BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN

Bij raadsbesluit van 10 november 2020 nr. VII - 43 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:
- verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021;
- verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2021;;
- verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021;
- verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de  gemeentelijke begraafplaats 2021;
- verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2021;
- verordening op de heffing en de invordering van leges 2021;
- verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021 en
- verordening kwijtschelding 2021.

Bij ditzelfde raadsbesluit is de 
- verordening op de heffing en de invordering van precariorechten 2020 ingetrokken..

De verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. 
Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. 

Ook liggen de verordeningen ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Markt 1 te Simpelveld.
egen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.