Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Koolhoverweg 30" - week 6

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Koolhoverweg 30" - week 6

Dit item is verlopen op 25-03-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 28 januari 2016 het bestemmingsplan ‘Koolhoverweg 30’ in Bocholtz ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de westzijde van de bestaande bouwkavel aan de Koolhoverweg 30 in Bocholtz een nieuwe ligboxenstal te realiseren. Dit is kadastraal bekend als gemeente Simpelveld, sectie M, nummer 506.

Vanaf donderdag 11 februari 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Koolhoverweg 30’ in Bocholtz ter inzage. Iedereen kan dit ontwerpbestemmingsplan zes weken lang inzien. Dat is tot en met woensdag 23 maart 2016. Dit kan tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Simpelveld.

U kunt het digitale bestemmingsplan raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tegen het besluit omtrent vaststelling kan gedurende de hiervoor genoemde zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingediend, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift, als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u ons bellen, telefoonnummer 14 045.