Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan 'bedrijventerrein Bocholtzerweg actualisatie 2014 Week - 12

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan 'bedrijventerrein Bocholtzerweg actualisatie 2014 Week - 12

Dit item is verlopen op 30-03-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat met ingang van woensdag 18 maart het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Bocholtzerweg Actualisatie 2014” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt tijdens de openingstijden in het Gemeentehuis aan de Markt 1 in Simpelveld.

Het bestemmingsplan voorziet in het consolideren van de bestaande mogelijkheden met uitzondering van de afwijkingsmogelijkheid waarmee nieuwe bedrijven/bedrijfsactiviteiten uit categorie 4 kunnen worden toegestaan. Deze afwijkingsmogelijkheid is in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan niet meer opgenomen. Het gemeentelijke beleid is namelijk gericht op een bedrijventerrein voor lokale bedrijven in de categorieën 2 en 3. Overeenkomstig dit gemeentelijk beleid, zoals dat wel reeds in de toelichting van het bestemmingsplan was verwoord, worden op het bedrijventerrein Bocholtzerweg dan ook niet langer mogelijkheden geboden tot de vestiging van nieuwe categorie 4 bedrijven of -bedrijfsactiviteiten.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2010 verplicht bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen. U kunt het digitale bestemmingsplan “Bedrijventerrein Bocholtzerweg Actualisatie 2014" raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de gemeentelijke website www.simpelveld.nl kunt u een link vinden naar dit bestemmingsplan. 

Tegen het besluit omtrent vaststelling kan gedurende de hiervoor genoemde zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
• belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
• belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingediend, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift, als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Leefomgeving van de gemeente Simpelveld,  telefoonnummer (045) 5448311.

Simpelveld, 17 maart 2015.