Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning Week -38

Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning Week -38

Dit item is verlopen op 22-09-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

• Voor : Kappen Juglans regia
Locatie : Vlengendaal 51, 6351 HB Bocholtz
verzenddatum : 4 september 2020
Dossiernummer : 135955

De hiervoor genoemde beschikking met de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld en is elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Tevens kunt u gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond een voorlopige voorziening vragen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.