Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning Week-26

Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning Week-26

Dit item is verlopen op 03-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:
 

• Voor : het plaatsen van een frame met spandoek
  Locatie : Tienbaan ongenummerd, 6351 AH Bocholtz 
  Verzenddatum : 19 juni 2018
  Dossiernummer : 95121

De hiervoor genoemde beschikking met de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld en is elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Tevens kunt u gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond een voorlopige voorziening vragen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.