Kennisgeving start planner -procedure en voorontwerpbestemmingsplan 'BUITENGEBIED' 2015

Kennisgeving start planner -procedure en voorontwerpbestemmingsplan 'BUITENGEBIED' 2015

Dit item is verlopen op 12-08-2015.

De gemeente Simpelveld bereidt een actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied voor. Het beschermen van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden, in combinatie met het opnieuw vastleggen van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van bestaande (agrarische) bedrijven en woningen staat voorop

Hierbij worden de geldende regelingen geactualiseerd naar de nu geldende maatstaven. Daarnaast streeft de gemeente ernaar om de regelingen voldoende flexibiliteit mee te geven, zodat ook op toekomstige ontwikkelingen kan worden ingespeeld. 

Milieueffectrapportage
Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 moet voor de besluitvorming over het bestemmingsplan een milieueffectrapport (planMER) worden opgesteld. Dit is het gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt aan agrarische bedrijven. De planMER-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het planMER zal een passende beoordeling bevatten vanwege de mogelijke effecten die het bestemmingsplan heeft op Natura 2000 gebieden.

Voorafgaand aan het planMER is een Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld, die beschrijft hoe het planMER wordt opgesteld en welk onderzoek wordt uitgevoerd. De notitie reikwijdte en detailniveau ligt samen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
2015’ met ingang van 1 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Markt 1 in Simpelveld. 
De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Via www.simpelveld.nl kunt u een link vinden naar dit bestemmingsplan. 

Gedurende deze termijn kan iedereen zijn of haar reactie schriftelijk of mondeling inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Simpelveld. Schriftelijke reacties richt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG in Simpelveld. Uw reactie moet voor het einde van de termijn worden ingebracht, dan wel ter post zijn bezorgd. Mondelinge reacties dient u binnen de genoemde periode in te brengen, nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt (tel: 045-5448377).

Op een later moment wordt het planMER gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Een ieder kan dan inspreken op zowel het bestemmingsplan als het planMER. Het tijdstip van ter inzage legging wordt onder meer via een publicatie in lokale bladen bekend gemaakt. 

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Leefomgeving, telefoonnummer (045) 5448377.