Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan 'oude Molenstraat 7 te Simpelveld' week 27

Kennisgeving ontwerp wijzigingsplan 'oude Molenstraat 7 te Simpelveld' week 27

Dit item is verlopen op 07-07-2020.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het navolgende ontwerp wijzigingsplan vanaf 1 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt:

Ontwerp wijzigingsplan “Oude Molenstraat 7 te Simpelveld” (zaaknummer 122136).

Het plan regelt de wijziging om het bouwvlak van vorm te veranderen behorende bij het adres Oude Molenstraat 7, 6369 XP te Simpelveld.

U kunt de stukken – conform de covid19-richtlijnen op afspraak -  inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de volgende identificatiecode NL.IMRO.0965.WPoudemolenstraat7-ON01. Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

BEHOEFTEONDERZOEK WOONWAGENSTANDPLAATSEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld laten weten dat zij, gezamenlijk met alle gemeenten in de provincie Limburg, de behoefte aan woonwagenstandplaatsen heeft laten onderzoeken. Het eindrapport Behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen provincie Limburg is onlangs door bureau Companen opgeleverd. De gemeente onderzoekt nu wat de bevindingen concreet betekenen voor Simpelveld en welke stappen er verder ondernomen moeten worden.
Het rapport is te vinden op de website van de gemeente https://www.simpelveld.nl/bestuur-en-organisatie/regelgeving_3579  onder programma 8 Volkshuisvesting