Kennisgeving melding activiteitenbesluit Milieubeheer en beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 4

Kennisgeving melding activiteitenbesluit Milieubeheer en beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 4

Dit item is verlopen op 01-03-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat een aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie Simpelveld aan de Raffelsbergweg 6 te 6369 XV  Simpelveld. 

De omgevingsvergunningaanvraag omvat de onderdelen bouwen en beperkte milieutoets. Als indieningsvereiste is voorafgaand aan de aanvraag  om omgevingsvergunning een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend. Het huidige biologische zuiveringsproces wordt vervangen door het Nereda proces, wat leidt tot betere effluentkwaliteit.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Datum melding 16 december 2015
Dossiernummer

57303 (gemeente) en 2015-1972 (RUDZL)

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen op de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening.De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bouwen en beperkte milieutoets)

Datum verzending 18 januari 2016
Dossiernummer 57303 (gemeente) en 2015-1972 (RUDZL)

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a.de naam en het adres van de indiener;

b.de datum;

c.een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;

d.de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950,  6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.