Kennisgeving melding activiteitenbesluit Milieubeheer en beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 3

Kennisgeving melding activiteitenbesluit Milieubeheer en beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 3

Dit item is verlopen op 04-03-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen en dat – op verzoek van de vergunninghouder – de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) deels is ingetrokken van het agrarisch bedrijf op de locatie Koolhoverweg 41 te Bocholtz.

De melding en gedeeltelijke intrekking hebben betrekking op het gedeeltelijk beëindigen van het aantal te houden dieren (varkens en vleesstieren). Daarbij wordt de met deze gedeeltelijke beëindiging vrijkomende ammoniakemissie overgedragen (externe saldering) aan het agrarisch bedrijf op de locatie Langheggerweg 1 te Bocholtz. En wel ten behoeve van de aanvraag van dit bedrijf om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Datum melding 16 december 2015
Dossiernummer 58569

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. De melding ligt met ingang van donderdag 21 januari 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 te Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening.

Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Datum verzending 8 januari 2016
Dossiernummer 56726

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum). 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
  • uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
  • onderteken het bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.