Kennisgeving melding activiteitenbesluit milieubeheer en beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -13

Kennisgeving melding activiteitenbesluit milieubeheer en beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -13

Dit item is verlopen op 07-05-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat  een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen en dat – op verzoek van de vergunninghouder – de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) deels is ingetrokken van het agrarisch bedrijf op de locatie Bosschenhuizen 2 in Simpelveld.

De melding en gedeeltelijke intrekking hebben betrekking op het gedeeltelijk beëindigen van het aantal te houden dieren (vleesvarkens). Daarbij wordt de met deze gedeeltelijke beëindiging vrijkomende ammoniakemissie overgedragen (externe saldering) aan het agrarisch bedrijf op de locatie Bosschenhuizen 17 in Simpelveld. En wel ten behoeve van de aanvraag van dit bedrijf om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Datum melding: 9 februari 2015
Dossiernummer: 44162

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn.

De melding ligt met ingang van donderdag 26 maart 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis Markt 1 in Simpelveld bij de Afdeling Dienstverlening.

Het is niet mogelijk om tegen de melding een zienswijze of bezwaar in te dienen of om in beroep te gaan.

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Datum verzending: 17 maart 2015
Dossiernummer: 41801

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis in Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg in Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.