Kennisgeving inzake terinzagelegging ontwerp-omgevingsvisie Limburg Week -40

Kennisgeving inzake terinzagelegging ontwerp-omgevingsvisie Limburg Week -40

Dit item is verlopen op 07-10-2020.

Tot en met 18 oktober 2020 liggen de ontwerp-Omgevingsvisie Limburg met het bijbehorend milieueffectrapport ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. 

Gedurende deze periode bestaat voor een ieder de gelegenheid daarover zienswijzen kenbaar te maken bij de Provincie. 

Hoe dient u uw zienswijze in?
Gedurende de termijn van terinzagelegging (tot en met 18 oktober 2020) kan
een ieder schriftelijk, maar desgewenst ook mondeling zienswijzen kenbaar maken over de ontwerp-Omgevingsvisie Limburg en het bijbehorende planMER.  

U kunt uw schriftelijke zienswijze toezenden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Ruimte
t.a.v. mevrouw J. Wijns
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
onder vermelding van "Zienswijze ontwerp-Omgevingsvisie Limburg'.'
Vermeld in elk geval uw naam, adres- en contactgegevens en uw handtekening.

U kunt deze zienswijze ook per e-mail sturen naar omgevingsvisie@prvlimburg.nl, ter attentie van 'cluster Ruimte' en onder vermelding van "Zienswijze ontwerp- Omgevingsvisie Limburg'.' Let op: een scan van de ondertekende zienswijze moet als bijlage bij de e-mail worden bijgevoegd.