Kennisgeving besluit M.E.R. - beoordeling

Kennisgeving besluit M.E.R. - beoordeling

Dit item is verlopen op 13-02-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de procedure tot het voorbereiden van een besluit van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu een besluit hebben genomen dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld:

Voor: het houden van ofwel kalkoenen ofwel vleeskuikens
Locatie: Aretsweg 1 te Bocholtz
Verzenddatum: 29-01-2019
Dossiernummer: 108986

De stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken – elke werkdag tijdens de openingstijden – ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld.

Rechtsbescherming

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u uw bezwaarschrift binnen 6 weken indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld,  Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep kunnen instellen tegen het voorbereidingsbesluit, kunnen zij hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. Tegen voornoemd besluit kan door direct belanghebbenden bezwaar of beroep worden ingesteld. In de nog te volgen procedure omgevingsvergunning met onderdeel activiteit milieu die hierop zal volgen, is het voor een ieder (zo ook omwonenden) mogelijk zienswijzen in te dienen met betrekking tot een m.e.r.-beoordelingsbesluit.

De onderhavige beslissing maakt als zodanig deel uit van de voorbereiding op de beschikking op de aanvraag omgevingsvergunning.