Kennisgeving beschikking,wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -10

Kennisgeving beschikking,wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -10

Dit item is verlopen op 15-04-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de volgende vergunning te verlenen:

Voor   : aanleg talud
Locatie  : Hulsbergweg (achterzijde Verzetstraat) te Simpelveld
Verzenddatum : 3 maart 2015
Dossiernummer : 41171

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.
Een ieder kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit zienswijze indienen. De zienswijze moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.