Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -6

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,Week -6

Dit item is verlopen op 17-02-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : verbouwen woning
Locatie : Minister Ruijsstraat 34, 6351 CK te Bocholtz
Dossiernummer : 143287

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 maart 2021.

VASTSTELLING BELEIDSREGEL “RUIM BAAN VOOR GOEDE WONINGBOUWPLANNEN 2021”

De gemeenteraad van Simpelveld heeft op 4 februari 2021 de Beleidsregel “Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021” vastgesteld, onder gelijktijdige intrekking van de beleidsregel “Tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg”. 

Met deze beleidsregel kunnen goede woningmarktplannen zonder compensatie worden gerealiseerd. Door het loslaten van de compensatieverplichting voor goede plannen kan de initiatiefnemer de plannen realiseren zonder de verplichting dat er minimaal een zelfde aantal woningen gesloopt wordt, als dat gebouwd wordt, dan wel dat er een financiële compensatiebijdrage moet worden gestort in het (regionale) sloopfonds. 

Door het schrappen van deze compensatieplicht wordt nadrukkelijk invulling gegeven aan de wens vanuit de samenleving om snel te bouwen voor met name de doelgroepen sociale- en middenhuur, alsmede voor starters. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de  

Globale inhoud van de beleidsregel
Om deze beleidsregel te kunnen toepassen zijn drie criteria benoemd waaraan een goed plan moet voldoen:
1. Een woningbouwinitiatief moet maatschappelijke meerwaarde hebben;
a. Uitgangspunt hierbij is dat inbreiding voor uitbreiding gaat;
b. Bovendien moeten de plannen bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in centra en kernen, door middel van herstructurering en vervangingsbouw, hergebruik van winkels en ander waardevol vastgoed met passende woningbouw of wel een bijdrage leveren aan de transformatie van de bestaande woningvoorraad.

2. Het plan is voor de gemeente planologisch aanvaardbaar en moet op grond hiervan voldoen aan de systematiek van de ‘Ladder van duurzame verstedelijking’, zoals vastgelegd in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Voor elk nieuwbouwplan geldt dat de behoefte aan die ontwikkeling zowel kwalitatief als kwantitatief moet worden onderbouwd.

3. Tot slot moeten de nieuwe woningbouwinitiatieven sub-regionaal worden afgestemd en worden toegevoegd aan de Regionale Woningmarktprogrammering.

Intrekken beleidsregel “Tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg”Gelijktijdig met het inwerking treden van de beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen’ wordt de beleidsregel ‘Tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’, vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juli 2019, ingetrokken.

Inzage 
De beleidsregel ligt van woensdag 10 februari 2021 tot en met woensdag 24 maart 2021 ter inzage. U kunt de stukken – conform de covid19-richtlijnen op afspraak -  inzien tijdens de openingsuren van het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld. 

Inwerkingtreding
De beleidsregel treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de beleidsregel staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.