Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,(WABO) uitgebreide voorbereidingspocedure Week -39

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,(WABO) uitgebreide voorbereidingspocedure Week -39

Dit item is verlopen op 02-10-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maakt bekend dat een besluit is genomen:

Omgevingsvergunning 
Voor: het houden van kalkoenen (bestaand) of vleeskuikens
Locatie : De Nieuwe Leenhof, Aretsweg 1, 6351 JX  Bocholtz
Datum besluit: 12 september 2019
Zaaknummer: 111378 (gemeente) en 2019-202860 (RUDZL).

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 september t/m 5 november 2019 in het gemeentehuis in Simpelveld op de gebruikelijke plaats en tijden. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • ​de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
  • de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan: 
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht 
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950,  6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.