Kennisgeving Beschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht,uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -46

Kennisgeving Beschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht,uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -46

Dit item is verlopen op 14-12-2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Omgevingsvergunning
Voor:             milieuvergunning ZLSM 
Locatie:             Z.L.S.M.-Bedrijf B.V., Stationstraat 18 - 22, 6369 VJ  Simpelveld
Datum besluit: 2 november 2015
Zaaknummer:     40744
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 november 2015 t/m 13 december 2015:
- in het gemeentehuis van de gemeente Simpelveld, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.
Beroep instellen kan van 3 november 2015 t/m 13 december 2015 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950,  6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12
Gemeente Simpelveld