Kennisgeving Beschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht,uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -17

Kennisgeving Beschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht,uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -17

Dit item is verlopen op 30-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen:

Voor     :      het restaureren van het monumentale woonhuis
Locatie : kadastraal bekend gemeente Simpelveld, sectie L, nummer 173, plaatselijk
 bekend als Molsberg 94 te 6369 GP Simpelveld
Zaaknummer:     93112

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 april 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Simpelveld, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit tijdens de periode van terinzagelegging, schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 AH Simpelveld onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om voor 6 juni 2018 contact op te nemen met de heer R.J.M. Baggen dan wel diens plaatsvervanger, telefoon 045-5448383 .