Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure week 35

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,reguliere procedure week 35

Dit item is verlopen op 11-09-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor Het aanbrengen van gevelbelettering met LED-verlichting
Locatie Markt 1, 6369 AH Simpelveld
Verzenddatum 12 augustus 2015
Dossiernummer 52130
Voor Uitbreiden woning en plaatsen dakkapel
Locatie Baaksstraat 39, 6369 HG Simpelveld
Verzenddatum 14 augustus 2015
Dossiernummer 46185
Voor Realiseren praktijk aan huis
Locatie Waalbroek 46, 6369 TE Simpelveld
Verzenddatum 21 augustus 2015
Dossiernummer 49399

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis in Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg in Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.