Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -46

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -46

Dit item is verlopen op 21-11-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor : kappen Fraxinus excelsior (es)
   Locatie : Parklaan ongen. Simpelveld
   Verzenddatum : 05-11-2018
   Dossiernummer : 103370

• Voor : kappen Fagus sylvatica (beuk)
  Locatie : Parklaan ongen. Simpelveld
  Verzenddatum : 05-11-2018
  Dossiernummer : 103384

• Voor : kappen Easculus hippocastanium (paardekastanje)
  Locatie : in Park aan de Zandberg te Bocholtz
  Verzenddatum : 06-11-2018
  Dossiernummer : 103638

• Voor : kappen Fagus sylvatica (beuk)
  Locatie : ingang van Hellingbos naar Mariagrot te Simpelveld
  Verzenddatum : 06-11-2018
  Dossiernummer : 103410

• Voor : kappen Prunus avium (kers)
  Locatie : De Baan ongenummerd bij speeltuintje te Bocholtz
  Verzenddatum : 06-11-2018
  Dossiernummer : 103426

• Voor : realiseren praktijk aan huis
  Locatie : Brewersstraat 20, 6369 EN Simpelveld
  Verzenddatum : 06-11-2018
  Dossiernummer : 102327

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.