Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -45

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -45

Dit item is verlopen op 17-12-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

 • Voor  : kappen berk
  Locatie :De Baan 14  6351 BK Bocholtz
  Verzenddatum       : 22-10-2015
  Dossiernummer     : 53163
   
 • Voor : kappen Betula Verruculosa
  Locatie: Baneheiderweg ongen. Bocholtz
  Verzenddatum   : 28-10-2015
  Dossiernummer   : 53430
   
 • Voor: kappen Quercus Robur
  Locatie : Tienbaan ongen. Bocholtz
  Verzenddatum : 28-10-2015
  Dossiernummer     : 53439
 • ​​Voor: kappen twee Fraxinus excelsior
   Locatie: Zevenbunderstraat t/o no. 16  Bocholtz
   Verzenddatum: 28-10-2015
   Dossiernummer   : 53457 
   
 • ​​Voor : kappen Fraxinus excelsior
  Locatie: Baneheiderweg bij huisno. 41  Bocholtz
  Verzenddatum       : 28-10-2015
  Dossiernummer     : 53478

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).
Wat moet er in het bezwaarschrift staan?
-een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.