Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -23

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure Week -23

Dit item is verlopen op 18-07-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor realiseren inrit                        
Locatie St.Remigiusstraat 47 te 6369 EL Simpelveld
Verzenddatum 29 mei 2017
Dossiernummer 80746
Voor verbouwen 2 stallen (stal 3 en 4)
Locatie Baneheide 28 6353 AL Baneheide                          
Verzenddatum  24 mei 2017
Dossiernummer 70658
Voor         renovatie woonhuis en realiseren inrit              
Locatie Lerschenstraat 15 te 6369 BZ Simpelveld
Verzenddatum 31 mei 2017
Dossiernummer 79536                         

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd (vanaf verzenddatum).  
Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 
-    een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
-    waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-    uw naam, adres en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
-    onderteken het bezwaarschrift.
Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.