Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure (Wabo),Uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -45

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure (Wabo),Uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -45

Dit item is verlopen op 11-10-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld  maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen: 

Voor:  het realiseren van herstelzorg in het bestaande Loretoklooster te Simpelveld.
Locatie: Kloosterstraat 68, 6369 AE te Simpelveld
Zaaknummer: 82995

Voor:    het realiseren van een museum en archief in het bestaande Loretoklooster te Simpelveld.
Locatie: Kloosterstraat 68, 6369 AE te Simpelveld
Zaaknummer:  82851

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Simpelveld, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Iedereen kan over het ontwerpbesluit tijdens de periode van terinzagelegging, schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld, Postbus 21000, 6369 AH Simpelveld onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om voor 4 oktober 2017 contact op te nemen met de heer R.J.M. Baggen dan wel diens plaatsvervanger, telefoon 045 - 544 8383