Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -10

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,procedure uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -10

Dit item is verlopen op 13-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor : het restaureren en herinrichten van een monumentale Hoeve St. Nicolaas 
Locatie : perceel kadastraal bekend als gemeente Simpelveld, sectie D, nummers 3059, 2939 en 1918, plaatselijk bekend als de adressen Bulkemstraat 1 en 3
Datum besluit: 26 februari 2019
Zaaknummer: 79582

Inzage
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld, op de gebruikelijke plaats en tijden. 

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die zienswijzen over het ontwerpbesluit hebben ingediend,belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, kunnen tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend.

Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.
Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de datum;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg,
www.rechtspraak.nl.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift
heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.