Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo),uitgebreide voorbereidingsprocedure Week- 48

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo),uitgebreide voorbereidingsprocedure Week- 48

Dit item is verlopen op 05-12-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning 
Voor: het milieuneutraal veranderen van een inrichting en het intrekken en wijzigen van voorschriften
Locatie: ZLSM-Bedrijf BV, Stationstraat 20, 6369 VJ Simpelveld
Datum ontwerpbesluit: 19 november 2018
Dossiernummer: 103289 

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 29 november 2018 t/m woensdag 9 januari 2019 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis van Simpelveld, elke werkdag tijdens de openingstijden.

Rechtsbescherming
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar:
Burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld onder vermelding van het dossiernummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om vóór 19 december 2018 telefonisch contact op te nemen: 045-5448383