Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -28

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -28

Dit item is verlopen op 18-07-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld maken bekend dat een besluit is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning 

Voor: het houden van kalkoenen (bestaand) of vleeskuikens
Locatie : De Nieuwe Leenhof, Aretsweg 1, 6351 JX  Bocholtz
Datum besluit: 4 juli 2019
Zaaknummer: 111378 (gemeente) en 2019-202860 (RUDZL).

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 juli t/m 20 augustus 2019 in het gemeentehuis in Simpelveld. U kunt de documenten inzien tijdens de openingstijden of op afspraak.

Rechtsbescherming
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: College van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.