Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -23

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -23

Dit item is verlopen op 10-06-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor : realisatie tijdelijke informatie- unit inclusief tijdelijke weg en  parkeerplaats met bijbehorende bouwwerken       
Locatie: Raffelsbergweg 6 ter hoogte van de Bulkemstraat te Simpelveld
Verzenddatum: 28 mei 2020
Dossiernummer: 97594

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in  te zien tijdens openingstijden.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Limburg, locatie Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.