Kennisgeving Beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -19

Kennisgeving Beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -19

Dit item is verlopen op 28-05-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor     :         plaatsen keerwandconstructie
Locatie :         Hulsbergweg (achterzijde Verzetstraat) te Simpelveld
Verzenddatum:    15 april 2015
Zaak     :         41171

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens kantooruren.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tehebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  • Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond. Van de indiener van een beroepschrift wordt griffierecht geheven. 

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt eveneens griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.