Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -15

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Week -15

Dit item is verlopen op 15-04-2020.

• Voor : Ontwerp- besluit omgevingsvergunning realisatie tijdelijke informatie- unit inclusief tijdelijke weg en parkeerplaats met bijbehorende  bouwwerken
Locatie : Raffelsbergweg 6 ter hoogte van de Bulkemstraat te Simpelveld 
Verzenddatum : 2 april 2020
Dossiernummer : 97594

Publicatie ontwerp- besluit omgevingsvergunning
Realisatie tijdelijke informatie –unit inclusief tijdelijke weg en parkeerplaats met bijbehorende bouwwerken aan de Raffelsbergweg 6 ter hoogte van de Bulkemstraat te Simpelveld.

Toelichting
Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke informatie- unit, tijdelijke weg met brug en parkeerplaats. De aanvraag is ten behoeve van de rioolwater zuiveringsinstallatie (RWZI) Raffelsbergweg 6 te Simpelveld, kadastraal bekend als gemeente Simpelveld, sectie D, nummer 2755 en sectie M, nummers 31, 58 en 63. De aanvraag is gelegen aan de Bulkemstraat ter hoogte van de huisnummers 32-38 te Simpelveld. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 97594.

Inzageprocedure
Het ontwerp- besluit, en alle overige bijbehorende documenten liggen met ingang van 2 april 2020 gedurende 6 weken, derhalve tot en met 14 mei 2020, ter inzage. De stukken kunnen op afspraak tijdens de openingstijden worden ingezien bij het Klantcontactcentrum van de gemeente aan de Markt 1, 6369 AH te Simpelveld.
Wegens het coronavirus is kunt u in het gemeentehuis alleen nog maar op afspraak terecht voor noodzakelijke producten en diensten die niet kunnen wachten. een geen vrije inloop is aldus niet meer mogelijk. Mocht u de stukken willen inzien, zullen wij u zoveel mogelijk digitaal van dienst zijn.

Zienswijze
Gedurende de genoemde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze tegen het ontwerp- besluit indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.