Kennisgeving beschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure week -07

Kennisgeving beschikking, wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure week -07

Dit item is verlopen op 26-03-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor  :   realiseren aanbouw aan een monument
Locatie :   Baneheide 31 te 6353 AK Baneheide
Verzenddatum:  30 januari 2015

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken hebben 6 weken ter inzage gelegen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan binnen 6 weken na verzenddatum beroep worden ingesteld door:
• Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen
  over de ontwerp beschikking.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
• Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn  aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Simpelveld. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.