Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide procedure, concept-aanvraag monument - week 35

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide procedure, concept-aanvraag monument - week 35

Dit item is verlopen op 02-10-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

• Voor  : het verbouwen van een monumentale woning
  Locatie  : Rodeput 12 te 6369 SP Simpelveld
  Verzenddatum : 20 augustus 2014
  Dossiernummer : zaak 33724

De concept-aanvraag, de concept-beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Simpelveld. De stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het concept-besluit zienswijzen indienen die gericht zijn aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.