Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 9

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 9

Dit item is verlopen op 07-04-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor    verbouwen van bestaande garage
Locatie  Vliexstraat 21, 6369 HH Simpelveld
Verzenddatum   21 februari 2017
Dossiernummer  75383
Voor   verbouwen en uitbreiden van bestaand woonhuis en aanleggen inrit
Locatie Steenberg 8, 6351 AS Bocholtz
Verzenddatum 23 februari 2017
Dossiernummer 74688
Voor  realiseren machineloods
Locatie   Tienbaan 3, Bocholtz
Verzenddatum 17 februari 2017
Dossiernummer 75125

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.