Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -49

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -49

Dit item is verlopen op 09-12-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

• Voor :  het veranderen van een erker in een bloemenraam 
Locatie :  Overhuizerstraat 33, 6351 BE Bocholtz
Verzenddatum :  24-11-2020
Dossiernummer :  137556

• Voor :  het verbouwen en wijzigen van het gebruik van een bankgebouw tot een zorgcomplex met 52 cliëntenkamers 
Locatie :  Overhuizerstraat 4, 6351 BE Bocholtz
Verzenddatum :  23-11-2020
Dossiernummer :  137542

• Voor :  voor het bouwen van een melkrundveestal en het gedeeltelijk verhogen van de bestaande stal
 Locatie :  Langheggerweg 1, 6351 AA Bocholtz
Verzenddatum :  24-11-2020
Dossiernummer :  139169

• Voor :  voor het verbouwen van de buitenzijde, daken en gevels van de panden
Locatie :  Stationstraat 41 en 43, 6369 VH te Simpelveld
Verzenddatum :  25-11-2020
Dossiernummer :  140619

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling