Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 48

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure - week 48

Dit item is verlopen op 02-01-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor het kappen van een kronkelwilg
Locatie Bulkemstraat 44, 6369 XX Simpelveld
Verzenddatum 17 november 2015
Dossiernummer 54859
Voor het kappen van een wilg
Locatie Stevensweg 7, 6351 AV Bocholtz
Verzenddatum 20 november 2015
Dossiernummer 55063
Voor het kappen van acht essen
Locatie Vlengendaal 87, 6351 HC Bocholtz
Verzenddatum 18 november 2015
Dossiernummer 54834

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.