Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -47

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere procedure Week -47

Dit item is verlopen op 25-11-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor   plaatsing airco
Locatie                   :  St. Remigiusstraat 31, 6369 EK Simpelveld
Verzenddatum       :  6 november 2020
Dossiernummer    :  1411608

Voor:  legalisatie carport en airco
Locatie :  Vlengendaal 82, 6351 HE Bocholtz
Verzenddatum       :  6 november 2020
Dossiernummer    :  141030

Voor: veranderen van de inrichting – het realiseren en gebruiken van een nieuw bedrijfsgebouw op de locatie van het te slopen oxidatiebed en                                 het plaatsen van een installatie ten behoeve van een proef met van medicijnrestverwijdering uit het afvalwater door middel van poederkooldosering.
Locatie : Raffelsbergweg 6, 6369 XV te Simpelveld
Verzenddatum       : 9 november 2020
Dossiernummer     : 138369

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis te Simpelveld. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien tijdens de openingstijden

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg te Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.